Suav xov tooj ntawm 1 mus rau 100

# Writing your language Writing Reading
0 Pes tsawg
1 Ib
2 Ob
3 Peb
4 Plaub
5 Tsib
6 Rau
7 Xya
8 Yim
9 Cuaj
10 Kaum
11 Kaum ib 十一
12 Kaum ob 十二
13 Kaum peb 十三
14 Kaum plaub 十四
15 Kaum tsib 十五
16 Kaum 十六
17 Kaum xya 十七
18 Kaum yim 十八
19 Kaum cuaj 十九
20 Nees nkaum 二十
21 Nees nkaum ib 二十一
22 Nees nkaum ob 二十二
23 Nees nkaum peb 二十三
24 Nees nkaum plaub 二十四
25 Nees nkaum tsib 二十五
26 Nees nkaum rau 二十六
27 Nees nkaum xya 二十七
28 Nees nkaum yim 二十八
29 Nees nkaum cuaj 二十九
30 Peb caug 三十
31 Peb caug ib 三十一
32 Peb caug ob 三十二
33 Peb caug peb 三十三
34 Peb caug plaub 三十四
35 Peb caug tsib 三十五
36 Peb caug rau 三十六
37 Peb caug xya 三十七
38 Peb caug yim 三十八
39 Peb caug cuaj 三十九
40 Plaub caug 四十
41 Plaub caug ib tug 四十一
42 Plaub caug ob lub 四十二
43 Plaub caug peb 四十三
44 Plaub caug plaub 四十四
45 Plaub caug tsib 四十五
46 Plaub caug rau 四十六
47 Plaub caug xya 四十七
48 Plaub caug yim 四十八
49 Plaub caug cuaj 四十九
50 Tsib caug 五十
51 Tsib caug ib 五十一
52 Tsib caug ob 五十二
53 Tsib caug peb 五十三
54 Tsib caug plaub 五十四
55 Tsib caug tsib 五十五
56 Tsib caug rau 五十六
57 Tsib caug xya 五十七
58 Tsib caug yim 五十八
59 Tsib caug cuaj 五十九
60 Caum 六十
61 Caum ib tug 六十一
62 Caum ob 六十二
63 Caum peb 六十三
64 Caum plaub 六十四
65 Caum tsib 六十五
66 Caum rau 六十六
67 Caum xya 六十七
68 Caum yim 六十八
69 Caum cuaj 六十九
70 Pawg Xya Caum 七十
71 Pawg Xya Caum muaj ib tug 七十一
72 Pawg Xya Caum ob 七十二
73 Pawg Xya Caum peb 七十三
74 Pawg Xya Caum plaub 七十四
75 Pawg Xya Caum tsib 七十五
76 Pawg Xya Caum rau 七十六
77 Pawg Xya Caum xya 七十七
78 Pawg Xya Caum yim 七十八
79 Pawg Xya Caum cuaj 七十九
80 Yim caum 八十
81 Yim caum ib tug 八十一
82 Yim caum ob 八十二
83 Yim caum peb 八十三
84 Yim caum plaub 八十四
85 Yim caum tsib 八十五
86 Yim caum rau 八十六
87 Yim caum xya 八十七
88 Yim caum yim 八十八
89 Yim caum cuaj 八十九
90 Cuaj caum 九十
91 Cuaj caum ib tug 九十一
92 Cuaj caum ob 九十二
93 Cuaj caum peb 九十三
94 Cuaj caum plaub 九十四
95 Cuaj caum tsib 九十五
96 Cuaj caum rau 九十六
97 Cuaj caum xya 九十七
98 Cuaj caum yim 九十八
99 Cuaj caum cuaj 九十九
100 Ib puas