Persian xov tooj ntawm 1 mus rau 100

# Writing your language Writing Reading
0 Pes tsawg صفر -
1 Ib یک -
2 Ob دو -
3 Peb سه -
4 Plaub چهار -
5 Tsib پنج -
6 Rau شش -
7 Xya هفت -
8 Yim هشت -
9 Cuaj نه نفر -
10 Kaum ده -
11 Kaum ib یازده -
12 Kaum ob دوازده -
13 Kaum peb سیزده -
14 Kaum plaub چهارده -
15 Kaum tsib پانزده -
16 Kaum شانزده -
17 Kaum xya هفده -
18 Kaum yim هجده -
19 Kaum cuaj عدد نوزده -
20 Nees nkaum بیست -
21 Nees nkaum ib بیست و یک -
22 Nees nkaum ob بیست و دو -
23 Nees nkaum peb بیست و سه -
24 Nees nkaum plaub بیست و چهار -
25 Nees nkaum tsib بیست و پنج -
26 Nees nkaum rau بیست و شش -
27 Nees nkaum xya بیست و هفت -
28 Nees nkaum yim بیست و هشت -
29 Nees nkaum cuaj بیست و نه -
30 Peb caug سی -
31 Peb caug ib سی و یک -
32 Peb caug ob سی و دو -
33 Peb caug peb سی وسه -
34 Peb caug plaub سی و چهار -
35 Peb caug tsib سی و پنج -
36 Peb caug rau سی و ششم -
37 Peb caug xya سی و هفت -
38 Peb caug yim سی و هشت -
39 Peb caug cuaj سی و نهم -
40 Plaub caug چهل -
41 Plaub caug ib tug چهل و یک -
42 Plaub caug ob lub چهل و دو -
43 Plaub caug peb چهل و سه -
44 Plaub caug plaub چهل و چهار -
45 Plaub caug tsib چهل و پنج -
46 Plaub caug rau چهل و شش -
47 Plaub caug xya چهل و هفت -
48 Plaub caug yim چهل و هشت -
49 Plaub caug cuaj چهل و نه -
50 Tsib caug پنجاه -
51 Tsib caug ib پنجاه یک -
52 Tsib caug ob پنجاه دو -
53 Tsib caug peb پنجاه و سه -
54 Tsib caug plaub پنجاه و چهار -
55 Tsib caug tsib پنجاه و پنج -
56 Tsib caug rau پنجاه و شش -
57 Tsib caug xya پنجاه و هفت -
58 Tsib caug yim پنجاه و هشت -
59 Tsib caug cuaj پنجاه و نه -
60 Caum شصت -
61 Caum ib tug شصت یک -
62 Caum ob شصت و دو -
63 Caum peb شصت و سه و -
64 Caum plaub شصت و چهار -
65 Caum tsib شصت و پنج -
66 Caum rau شصت و شش -
67 Caum xya شصت و هفت -
68 Caum yim شصت و هشت -
69 Caum cuaj شصت و نه -
70 Pawg Xya Caum هفتاد -
71 Pawg Xya Caum muaj ib tug هفتاد و یک -
72 Pawg Xya Caum ob هفتاد و دو -
73 Pawg Xya Caum peb هفتاد و سه -
74 Pawg Xya Caum plaub هفتاد و چهار -
75 Pawg Xya Caum tsib هفتاد و پنج -
76 Pawg Xya Caum rau هفتاد و شش -
77 Pawg Xya Caum xya هفتاد و هفت -
78 Pawg Xya Caum yim هفتاد و هشت -
79 Pawg Xya Caum cuaj هفتاد و نه -
80 Yim caum هشتاد -
81 Yim caum ib tug هشتاد و یک -
82 Yim caum ob هشتاد و دو -
83 Yim caum peb هشتاد و سه -
84 Yim caum plaub هشتاد و چهار -
85 Yim caum tsib هشتاد و پنج -
86 Yim caum rau هشتاد و شش -
87 Yim caum xya هشتاد و هفت -
88 Yim caum yim هشتاد و هشت -
89 Yim caum cuaj هشتاد و نه -
90 Cuaj caum نود -
91 Cuaj caum ib tug نود و یک -
92 Cuaj caum ob نود و دو -
93 Cuaj caum peb نود و سه -
94 Cuaj caum plaub نود و چهار -
95 Cuaj caum tsib نود و پنج -
96 Cuaj caum rau نود و شش -
97 Cuaj caum xya نود و هفت -
98 Cuaj caum yim نود و هشت -
99 Cuaj caum cuaj نود و نه -
100 Ib puas یکصد -