Indonesian xov tooj ntawm 1 mus rau 100

# Writing your language Writing Reading
0 Pes tsawg Nol -
1 Ib Satu -
2 Ob Dua -
3 Peb Tiga -
4 Plaub Empat -
5 Tsib Lima -
6 Rau Enam -
7 Xya Tujuh -
8 Yim Delapan -
9 Cuaj Sembilan -
10 Kaum Sepuluh -
11 Kaum ib Sebelas -
12 Kaum ob Dua Belas -
13 Kaum peb Tiga Belas -
14 Kaum plaub Empat Belas -
15 Kaum tsib Lima Belas -
16 Kaum Enam Belas -
17 Kaum xya Tujuh Belas -
18 Kaum yim Delapan Belas -
19 Kaum cuaj Sembilan Belas -
20 Nees nkaum Dua Puluh -
21 Nees nkaum ib Dua puluh satu -
22 Nees nkaum ob Dua puluh dua -
23 Nees nkaum peb Dua puluh tiga -
24 Nees nkaum plaub Dua puluh empat -
25 Nees nkaum tsib Dua puluh lima -
26 Nees nkaum rau Dua puluh enam -
27 Nees nkaum xya Dua puluh tujuh -
28 Nees nkaum yim Dua puluh delapan -
29 Nees nkaum cuaj Dua puluh sembilan -
30 Peb caug Tiga Puluh -
31 Peb caug ib Tiga puluh satu -
32 Peb caug ob Tiga puluh dua -
33 Peb caug peb Tiga puluh tiga -
34 Peb caug plaub Tiga puluh empat -
35 Peb caug tsib Tiga puluh lima -
36 Peb caug rau Tiga puluh enam -
37 Peb caug xya Tiga puluh tujuh -
38 Peb caug yim Tiga puluh delapan -
39 Peb caug cuaj Tiga puluh sembilan -
40 Plaub caug Empat Puluh -
41 Plaub caug ib tug Empat puluh satu -
42 Plaub caug ob lub Empat puluh dua -
43 Plaub caug peb Empat puluh tiga -
44 Plaub caug plaub Empat puluh empat -
45 Plaub caug tsib Empat puluh lima -
46 Plaub caug rau Empat puluh enam -
47 Plaub caug xya Empat puluh tujuh -
48 Plaub caug yim Empat puluh delapan -
49 Plaub caug cuaj Empat puluh sembilan -
50 Tsib caug Lima Puluh -
51 Tsib caug ib Lima puluh satu -
52 Tsib caug ob Lima puluh dua -
53 Tsib caug peb Lima puluh tiga -
54 Tsib caug plaub Lima puluh empat -
55 Tsib caug tsib Lima puluh lima -
56 Tsib caug rau Lima puluh enam -
57 Tsib caug xya Lima puluh tujuh -
58 Tsib caug yim Lima puluh delapan -
59 Tsib caug cuaj Lima puluh sembilan -
60 Caum Enam Puluh -
61 Caum ib tug Enam puluh satu -
62 Caum ob Enam puluh dua -
63 Caum peb Enam puluh tiga -
64 Caum plaub Enam puluh empat -
65 Caum tsib Enam puluh lima -
66 Caum rau Enam puluh enam -
67 Caum xya Enam puluh tujuh -
68 Caum yim Enam puluh delapan -
69 Caum cuaj Enam puluh sembilan -
70 Pawg Xya Caum Tujuh Puluh -
71 Pawg Xya Caum muaj ib tug Tujuh puluh satu -
72 Pawg Xya Caum ob Tujuh puluh dua -
73 Pawg Xya Caum peb Tujuh puluh tiga -
74 Pawg Xya Caum plaub Tujuh puluh empat -
75 Pawg Xya Caum tsib Tujuh puluh lima -
76 Pawg Xya Caum rau Tujuh puluh enam -
77 Pawg Xya Caum xya Tujuh puluh tujuh -
78 Pawg Xya Caum yim Tujuh puluh delapan -
79 Pawg Xya Caum cuaj Tujuh puluh sembilan -
80 Yim caum Delapan Puluh -
81 Yim caum ib tug Delapan puluh satu -
82 Yim caum ob Delapan puluh dua -
83 Yim caum peb Delapan puluh tiga -
84 Yim caum plaub Delapan puluh empat -
85 Yim caum tsib Delapan puluh lima -
86 Yim caum rau Delapan puluh enam -
87 Yim caum xya Delapan puluh tujuh -
88 Yim caum yim Delapan puluh delapan -
89 Yim caum cuaj Delapan puluh sembilan -
90 Cuaj caum Sembilan Puluh -
91 Cuaj caum ib tug Sembilan puluh satu -
92 Cuaj caum ob Sembilan puluh dua -
93 Cuaj caum peb Sembilan puluh tiga -
94 Cuaj caum plaub Sembilan puluh empat -
95 Cuaj caum tsib Sembilan puluh lima -
96 Cuaj caum rau Sembilan puluh enam -
97 Cuaj caum xya Sembilan puluh tujuh -
98 Cuaj caum yim Sembilan puluh delapan -
99 Cuaj caum cuaj Sembilan puluh sembilan -
100 Ib puas Seratus -