German xov tooj ntawm 1 mus rau 100

# Writing your language Writing Reading
0 Pes tsawg Null
1 Ib Eins
2 Ob Zwei
3 Peb Drei
4 Plaub Vier
5 Tsib Fünf
6 Rau Sechs
7 Xya Sieben
8 Yim Acht
9 Cuaj Neun
10 Kaum Zehn
11 Kaum ib Elf
12 Kaum ob Zwölf
13 Kaum peb Dreizehn
14 Kaum plaub Vierzehn
15 Kaum tsib Fünfzehn
16 Kaum Sechzehn
17 Kaum xya Siebzehn
18 Kaum yim Achtzehn
19 Kaum cuaj Neunzehn
20 Nees nkaum Zwanzig
21 Nees nkaum ib Einundzwanzig
22 Nees nkaum ob Zweiundzwanzig
23 Nees nkaum peb Dreiundzwanzig
24 Nees nkaum plaub Vierundzwanzig
25 Nees nkaum tsib Fϋnfundzwanzig
26 Nees nkaum rau Sechsundzwanzig
27 Nees nkaum xya Siebenundzwanzig
28 Nees nkaum yim Achtundzwanzig
29 Nees nkaum cuaj Neunundzwanzig
30 Peb caug Dreißig
31 Peb caug ib Einunddreißig
32 Peb caug ob Zweiunddreißig
33 Peb caug peb Dreiunddreißig
34 Peb caug plaub Vierunddreißig
35 Peb caug tsib Fϋnfunddreißig
36 Peb caug rau Sechsunddreißig
37 Peb caug xya Siebenunddreißig
38 Peb caug yim Achtunddreißig
39 Peb caug cuaj Neununddreißig
40 Plaub caug Vierzig
41 Plaub caug ib tug Einundvierzig
42 Plaub caug ob lub Zweiundvierzig
43 Plaub caug peb Dreiundvierzig
44 Plaub caug plaub Vierundvierzig
45 Plaub caug tsib Fϋnfundvierzig
46 Plaub caug rau Sechsundvierzig
47 Plaub caug xya Siebenundvierzig
48 Plaub caug yim Achtundvierzig
49 Plaub caug cuaj Neunundvierzig
50 Tsib caug Fϋnfzig
51 Tsib caug ib Einundfϋnfzig
52 Tsib caug ob Zweiundfϋnfzig
53 Tsib caug peb Dreiundfϋnfzig
54 Tsib caug plaub Vierundfϋnfzig
55 Tsib caug tsib Fϋnfundfϋnfzig
56 Tsib caug rau Sechsundfϋnfzig
57 Tsib caug xya Siebenundfϋnfzig
58 Tsib caug yim Achtundfϋnfzig
59 Tsib caug cuaj Neunundfünfzig
60 Caum Sechzig
61 Caum ib tug Einundsechzig
62 Caum ob Zweiundsechzig
63 Caum peb Dreiundsechzig
64 Caum plaub Vierundsechzig
65 Caum tsib Fϋnfundsechzig
66 Caum rau Sechsundsechzig
67 Caum xya Siebenundsechzig
68 Caum yim Achtundsechzig
69 Caum cuaj Neunundsechzig
70 Pawg Xya Caum Siebzig
71 Pawg Xya Caum muaj ib tug Einundsiebzig
72 Pawg Xya Caum ob Zweiundsiebzig
73 Pawg Xya Caum peb Dreiundsiebzig
74 Pawg Xya Caum plaub Vierundsiebzig
75 Pawg Xya Caum tsib Fϋnfundsiebzig
76 Pawg Xya Caum rau Sechsundsiebzig
77 Pawg Xya Caum xya Siebenundsiebzig
78 Pawg Xya Caum yim Achtundsiebzig
79 Pawg Xya Caum cuaj Neunundsiebzig
80 Yim caum Achtzig
81 Yim caum ib tug Einundachtzig
82 Yim caum ob Zweiundachtzig
83 Yim caum peb Dreiundachtzig
84 Yim caum plaub Vierundachtzig
85 Yim caum tsib Fϋnfundachtzig
86 Yim caum rau Sechsundachtzig
87 Yim caum xya Siebenundachtzig
88 Yim caum yim Achtundachtzig
89 Yim caum cuaj Neunundachtzig
90 Cuaj caum Neunzig
91 Cuaj caum ib tug Einundneunzig
92 Cuaj caum ob Zweiundneunzig
93 Cuaj caum peb Dreiundneunzig
94 Cuaj caum plaub Vierundneunzig
95 Cuaj caum tsib Fϋnfundneunzig
96 Cuaj caum rau Sechsundneunzig
97 Cuaj caum xya Siebenundneunzig
98 Cuaj caum yim Achtundneunzig
99 Cuaj caum cuaj Neunundneunzig
100 Ib puas Hundert