Finnish xov tooj ntawm 1 mus rau 100

# Writing your language Writing Reading
0 Pes tsawg Nolla
1 Ib Yksi
2 Ob Kaksi
3 Peb Kolme
4 Plaub Neljä
5 Tsib Viisi
6 Rau Kuusi
7 Xya Seitsemän
8 Yim Kahdeksan
9 Cuaj Yhdeksän
10 Kaum Kymmenen
11 Kaum ib Yksitoista
12 Kaum ob Kaksitoista
13 Kaum peb Kolmetoista
14 Kaum plaub Neljätoista
15 Kaum tsib Viisitoista
16 Kaum Kuusitoista
17 Kaum xya Seitsemäntoista
18 Kaum yim Kahdeksantoista
19 Kaum cuaj Yhdeksäntoista
20 Nees nkaum Kaksikymmentä
21 Nees nkaum ib Kaksikymmentäyksi
22 Nees nkaum ob Kaksikymmentäkaksi
23 Nees nkaum peb Kaksikymmentä kolme
24 Nees nkaum plaub Kaksikymmentäneljä
25 Nees nkaum tsib Kaksikymmentäviisi
26 Nees nkaum rau Kaksikymmentä kuusi
27 Nees nkaum xya Kaksikymmentä seitsemän
28 Nees nkaum yim Kaksikymmentäkahdeksan
29 Nees nkaum cuaj Kaksikymmentä yhdeksän
30 Peb caug Kolmekymmentä
31 Peb caug ib Kolmekymmentäyksi
32 Peb caug ob Kolmekymmentäkaksi
33 Peb caug peb Kolmekymmentä kolme
34 Peb caug plaub Kolmekymmentä neljä
35 Peb caug tsib Kolmekymmentä viisi
36 Peb caug rau Kolmekymmentä kuusi
37 Peb caug xya Kolmekymmentäseitsemän
38 Peb caug yim Kolmekymmentä kahdeksan
39 Peb caug cuaj Kolmekymmentä yhdeksän
40 Plaub caug Neljäkymmentä
41 Plaub caug ib tug Neljäkymmentä yksi
42 Plaub caug ob lub Neljäkymmentä kaksi
43 Plaub caug peb Neljäkymmentä kolme
44 Plaub caug plaub Neljäkymmentä neljä
45 Plaub caug tsib Neljäkymmentäviisi
46 Plaub caug rau Neljäkymmentä kuusi
47 Plaub caug xya Neljäkymmentä seitsemän
48 Plaub caug yim Neljäkymmentä kahdeksan
49 Plaub caug cuaj Neljäkymmentä yhdeksän
50 Tsib caug Viisikymmentä
51 Tsib caug ib Viisikymmentä yksi
52 Tsib caug ob Viisikymmentä kaksi
53 Tsib caug peb Viisikymmentä kolme
54 Tsib caug plaub Viisikymmentä neljä
55 Tsib caug tsib Viisikymmentä viisi
56 Tsib caug rau Viisikymmentä kuusi
57 Tsib caug xya Viisikymmentä seitsemän
58 Tsib caug yim Viisikymmentä kahdeksan
59 Tsib caug cuaj Viisikymmentä yhdeksän
60 Caum Kuusikymmentä
61 Caum ib tug Kuusikymmentä yksi
62 Caum ob Kuusikymmentä kaksi
63 Caum peb Kuusikymmentäkolme
64 Caum plaub Kuusikymmentä neljä
65 Caum tsib Kuusikymmentä viisi
66 Caum rau Kuusikymmentä kuusi
67 Caum xya Kuusikymmentä seitsemän
68 Caum yim Kuusikymmentä kahdeksan
69 Caum cuaj Kuusikymmentä yhdeksän
70 Pawg Xya Caum Seitsemänkymmentä
71 Pawg Xya Caum muaj ib tug Seitsemänkymmentä yksi
72 Pawg Xya Caum ob Seitsemänkymmentä kaksi
73 Pawg Xya Caum peb Seitsemänkymmentä kolme
74 Pawg Xya Caum plaub Seitsemänkymmentä neljä
75 Pawg Xya Caum tsib Seitsemänkymmentä viisi
76 Pawg Xya Caum rau Seitsemänkymmentä kuusi
77 Pawg Xya Caum xya Seitsemänkymmentä seitsemän
78 Pawg Xya Caum yim Seitsemänkymmentä kahdeksan
79 Pawg Xya Caum cuaj Seitsemänkymmentä yhdeksän
80 Yim caum Kahdeksankymmentä
81 Yim caum ib tug Kahdeksankymmentä yksi
82 Yim caum ob Kahdeksankymmentä kaksi
83 Yim caum peb Kahdeksankymmentä kolme
84 Yim caum plaub Kahdeksankymmentä neljä
85 Yim caum tsib Kahdeksankymmentä viisi
86 Yim caum rau Kahdeksankymmentä kuusi
87 Yim caum xya Kahdeksankymmentä seitsemän
88 Yim caum yim Kahdeksankymmentä kahdeksan
89 Yim caum cuaj Kahdeksankymmentä yhdeksän
90 Cuaj caum Yhdeksänkymmentä
91 Cuaj caum ib tug Yhdeksänkymmentäyksi
92 Cuaj caum ob Yhdeksänkymmentä kaksi
93 Cuaj caum peb Ninety kolme
94 Cuaj caum plaub Ninety neljä
95 Cuaj caum tsib Yhdeksänkymmentä viisi
96 Cuaj caum rau Yhdeksänkymmentä kuusi
97 Cuaj caum xya Yhdeksänkymmentäseitsemän
98 Cuaj caum yim Yhdeksänkymmentäkahdeksan
99 Cuaj caum cuaj Yhdeksänkymmentä yhdeksän
100 Ib puas Sata