Filipino xov tooj ntawm 1 mus rau 100

# Writing your language Writing Reading
0 Pes tsawg Sero -
1 Ib Isa -
2 Ob Dalawa -
3 Peb Tatlo -
4 Plaub Apat -
5 Tsib Lima -
6 Rau Anim -
7 Xya Pito -
8 Yim Walo -
9 Cuaj Siyam -
10 Kaum Sampu -
11 Kaum ib Labing-isa -
12 Kaum ob Dose -
13 Kaum peb Labintatlo -
14 Kaum plaub Labing-apat -
15 Kaum tsib Labinlima -
16 Kaum Labing-anim -
17 Kaum xya Disisyete -
18 Kaum yim Labing-walo -
19 Kaum cuaj Labinsiyam -
20 Nees nkaum Dalwampu -
21 Nees nkaum ib Dalawampung isa -
22 Nees nkaum ob Dalawampung dalawang -
23 Nees nkaum peb Dalawampung tatlong -
24 Nees nkaum plaub Dalawampung apat -
25 Nees nkaum tsib Dalawampu't limang -
26 Nees nkaum rau Dalawampung anim -
27 Nees nkaum xya Dalawampung pitong -
28 Nees nkaum yim Dalawampung sa walong -
29 Nees nkaum cuaj Dalawampung siyam -
30 Peb caug Tatlumpu -
31 Peb caug ib Tatlumpung isa -
32 Peb caug ob Tatlumpung dalawang -
33 Peb caug peb Tatlumpung tatlong -
34 Peb caug plaub Tatlumpung apat -
35 Peb caug tsib Tatlumpung limang -
36 Peb caug rau Tatlumpung anim -
37 Peb caug xya Tatlumpung pitong -
38 Peb caug yim Tatlumpung walong -
39 Peb caug cuaj Tatlumpung siyam -
40 Plaub caug Apatnapu -
41 Plaub caug ib tug Apatnapung isa -
42 Plaub caug ob lub Apatnapung dalawang -
43 Plaub caug peb Apatnapung tatlong -
44 Plaub caug plaub Apatnapung apat -
45 Plaub caug tsib Apatnapung limang -
46 Plaub caug rau Apatnapung anim -
47 Plaub caug xya Apatnapung pitong -
48 Plaub caug yim Apatnapung walong -
49 Plaub caug cuaj Apatnapung siyam -
50 Tsib caug Limampu -
51 Tsib caug ib Limampung isa -
52 Tsib caug ob Limampung dalawang -
53 Tsib caug peb Limampung tatlong -
54 Tsib caug plaub Limampung apat -
55 Tsib caug tsib Limampung limang -
56 Tsib caug rau Limampung anim -
57 Tsib caug xya Limampung pitong -
58 Tsib caug yim Limampung walong -
59 Tsib caug cuaj Limampung siyam -
60 Caum Sesenta -
61 Caum ib tug Animnapung isa -
62 Caum ob Animnapung dalawang -
63 Caum peb Animnapung tatlong -
64 Caum plaub Animnapung apat -
65 Caum tsib Animnapung limang -
66 Caum rau Animnapung anim -
67 Caum xya Animnapung pitong -
68 Caum yim Animnapung walong -
69 Caum cuaj Animnapung siyam -
70 Pawg Xya Caum Setenta -
71 Pawg Xya Caum muaj ib tug Pitumpu't isa -
72 Pawg Xya Caum ob Pitumpu't dalawang -
73 Pawg Xya Caum peb Pitumpu't tatlong -
74 Pawg Xya Caum plaub Pitumpu't apat -
75 Pawg Xya Caum tsib Pitumpu't limang -
76 Pawg Xya Caum rau Pitumpu't anim -
77 Pawg Xya Caum xya Pitumpu't pitong -
78 Pawg Xya Caum yim Pitumpu't walong -
79 Pawg Xya Caum cuaj Pitumpu't siyam -
80 Yim caum Otsenta -
81 Yim caum ib tug Otsenta isa -
82 Yim caum ob Otsenta dalawang -
83 Yim caum peb Otsenta tatlong -
84 Yim caum plaub Otsenta apat -
85 Yim caum tsib Otsenta limang -
86 Yim caum rau Otsenta anim -
87 Yim caum xya Eighty pitong -
88 Yim caum yim Otsenta walong -
89 Yim caum cuaj Otsenta siyam -
90 Cuaj caum Siyamnapu -
91 Cuaj caum ib tug Siyamnapung isa -
92 Cuaj caum ob Siyamnapung dalawang -
93 Cuaj caum peb Siyamnapung tatlong -
94 Cuaj caum plaub Siyamnapung apat -
95 Cuaj caum tsib Siyamnapung limang -
96 Cuaj caum rau Siyamnapung anim -
97 Cuaj caum xya Siyamnapung pitong -
98 Cuaj caum yim Siyamnapung walong -
99 Cuaj caum cuaj Siyamnapung siyam -
100 Ib puas Isang daan -