Esperanto xov tooj ntawm 1 mus rau 100

# Writing your language Writing Reading
0 Pes tsawg Nulo -
1 Ib Unu -
2 Ob Du -
3 Peb Tri -
4 Plaub Kvar -
5 Tsib Kvin -
6 Rau Ses -
7 Xya Sep -
8 Yim Ok -
9 Cuaj Naŭ -
10 Kaum Dek -
11 Kaum ib Levas -
12 Kaum ob Dekdu -
13 Kaum peb Thirteen -
14 Kaum plaub Dek kvar -
15 Kaum tsib Dek kvin -
16 Kaum Dekses -
17 Kaum xya Deksep -
18 Kaum yim Dekok -
19 Kaum cuaj Deknaŭ -
20 Nees nkaum Dudek -
21 Nees nkaum ib Dudek unu -
22 Nees nkaum ob Dudek du -
23 Nees nkaum peb Dudek tri -
24 Nees nkaum plaub Dudek kvar -
25 Nees nkaum tsib Dudek kvin -
26 Nees nkaum rau Dudek ses -
27 Nees nkaum xya Dudek sep -
28 Nees nkaum yim Dudek ok -
29 Nees nkaum cuaj Dudek naŭ -
30 Peb caug Tridek -
31 Peb caug ib Tridek unu -
32 Peb caug ob Tridek du -
33 Peb caug peb Tridek tri -
34 Peb caug plaub Tridek kvar -
35 Peb caug tsib Tridek kvin -
36 Peb caug rau Tridek ses -
37 Peb caug xya Tridek sep -
38 Peb caug yim Tridek ok -
39 Peb caug cuaj Tridek naŭ -
40 Plaub caug Kvardek -
41 Plaub caug ib tug Kvardek unu -
42 Plaub caug ob lub Kvardek du -
43 Plaub caug peb Kvardek tri -
44 Plaub caug plaub Kvardek kvar -
45 Plaub caug tsib Kvardek kvin -
46 Plaub caug rau Kvardek ses -
47 Plaub caug xya Kvardek sep -
48 Plaub caug yim Kvardek ok -
49 Plaub caug cuaj Kvardek naŭ -
50 Tsib caug Kvindek -
51 Tsib caug ib Kvindek unu -
52 Tsib caug ob Kvindek du -
53 Tsib caug peb Kvindek tri -
54 Tsib caug plaub Kvindek kvar -
55 Tsib caug tsib Kvindek kvin -
56 Tsib caug rau Kvindek ses -
57 Tsib caug xya Kvindek sep -
58 Tsib caug yim Kvindek ok -
59 Tsib caug cuaj Kvindek naŭ -
60 Caum Sesdek -
61 Caum ib tug Sesdek unu -
62 Caum ob Sesdek du -
63 Caum peb Sesdek tri -
64 Caum plaub Sesdek kvar -
65 Caum tsib Sesdek kvin -
66 Caum rau Sesdek ses -
67 Caum xya Sesdek sep -
68 Caum yim Sesdek ok -
69 Caum cuaj Sesdek naŭ -
70 Pawg Xya Caum Sepdek -
71 Pawg Xya Caum muaj ib tug Sepdek unu -
72 Pawg Xya Caum ob Sepdek du -
73 Pawg Xya Caum peb Sepdek tri -
74 Pawg Xya Caum plaub Sepdek kvar -
75 Pawg Xya Caum tsib Sepdek kvin -
76 Pawg Xya Caum rau Sepdek ses -
77 Pawg Xya Caum xya Sepdek sep -
78 Pawg Xya Caum yim Sepdek ok -
79 Pawg Xya Caum cuaj Sepdek naŭ -
80 Yim caum Okdek -
81 Yim caum ib tug Okdek unu -
82 Yim caum ob Okdek du -
83 Yim caum peb Okdek tri -
84 Yim caum plaub Okdek kvar -
85 Yim caum tsib Okdek kvin -
86 Yim caum rau Okdek ses -
87 Yim caum xya Okdek sep -
88 Yim caum yim Okdek ok -
89 Yim caum cuaj Okdek naŭ -
90 Cuaj caum Naŭdek -
91 Cuaj caum ib tug Naŭdek unu -
92 Cuaj caum ob Naŭdek du -
93 Cuaj caum peb Naŭdek tri -
94 Cuaj caum plaub Naŭdek kvar -
95 Cuaj caum tsib Naŭdek kvin -
96 Cuaj caum rau Naŭdek ses -
97 Cuaj caum xya Naŭdek sep -
98 Cuaj caum yim Naŭdek ok -
99 Cuaj caum cuaj Naŭdek naŭ -
100 Ib puas Cent -