Dutch xov tooj ntawm 1 mus rau 100

# Writing your language Writing Reading
0 Pes tsawg Nul -
1 Ib één -
2 Ob Twee -
3 Peb Drie -
4 Plaub Vier -
5 Tsib Vijf -
6 Rau Zes -
7 Xya Zeven -
8 Yim Acht -
9 Cuaj Negen -
10 Kaum Tien -
11 Kaum ib Elf -
12 Kaum ob Twaalf -
13 Kaum peb Dertien -
14 Kaum plaub Veertien -
15 Kaum tsib Vijftien -
16 Kaum Zestien -
17 Kaum xya Zeventien -
18 Kaum yim Achttien -
19 Kaum cuaj Negentien -
20 Nees nkaum Twintig -
21 Nees nkaum ib Eenentwintig -
22 Nees nkaum ob Tweeëntwintig -
23 Nees nkaum peb Drieëntwintig -
24 Nees nkaum plaub Vierentwintig -
25 Nees nkaum tsib Vijfentwintig -
26 Nees nkaum rau Zesentwintig -
27 Nees nkaum xya Zevenentwintig -
28 Nees nkaum yim Achtentwintig -
29 Nees nkaum cuaj Negenentwintig -
30 Peb caug Dertig -
31 Peb caug ib Eenendertig -
32 Peb caug ob Tweeëndertig -
33 Peb caug peb Drieëndertig -
34 Peb caug plaub Vierendertig -
35 Peb caug tsib Vijfendertig -
36 Peb caug rau Zesendertig -
37 Peb caug xya Zevenendertig -
38 Peb caug yim Achtendertig -
39 Peb caug cuaj Negenendertig -
40 Plaub caug Veertig -
41 Plaub caug ib tug Eenenveertig -
42 Plaub caug ob lub Tweeenveertig -
43 Plaub caug peb Drieënveertig -
44 Plaub caug plaub Vierenveertig -
45 Plaub caug tsib Vijfenveertig -
46 Plaub caug rau Zesenveertig -
47 Plaub caug xya Zevenenveertig -
48 Plaub caug yim Achtenveertig -
49 Plaub caug cuaj Negenenveertig -
50 Tsib caug Vijftig -
51 Tsib caug ib Eenenvijftig -
52 Tsib caug ob Tweeënvijftig -
53 Tsib caug peb Drieënvijftig -
54 Tsib caug plaub Vierenvijftig -
55 Tsib caug tsib Vijfenvijftig -
56 Tsib caug rau Zesenvijftig -
57 Tsib caug xya Zevenenvijftig -
58 Tsib caug yim Achtenvijftig -
59 Tsib caug cuaj Negenenvijftig -
60 Caum Zestig -
61 Caum ib tug Eenenzestig -
62 Caum ob Tweeënzestig -
63 Caum peb Drieënzestig -
64 Caum plaub Vierenzestig -
65 Caum tsib Vijfenzestig -
66 Caum rau Zesenzestig -
67 Caum xya Zevenenzestig -
68 Caum yim Achtenzestig -
69 Caum cuaj Negenenzestig -
70 Pawg Xya Caum Zeventig -
71 Pawg Xya Caum muaj ib tug Eenenzeventig -
72 Pawg Xya Caum ob Tweeënzeventig -
73 Pawg Xya Caum peb Zeventig drie -
74 Pawg Xya Caum plaub Vierenzeventig -
75 Pawg Xya Caum tsib Vijfenzeventig -
76 Pawg Xya Caum rau Zesenzeventig -
77 Pawg Xya Caum xya Zeventig zeven -
78 Pawg Xya Caum yim Achtenzeventig -
79 Pawg Xya Caum cuaj Negenenzeventig -
80 Yim caum Tachtig -
81 Yim caum ib tug Eenentachtig -
82 Yim caum ob Tweeëntachtig -
83 Yim caum peb Drieëntachtig -
84 Yim caum plaub Vierentachtig -
85 Yim caum tsib Vijfentachtig -
86 Yim caum rau Zesentachtig -
87 Yim caum xya Zevenentachtig -
88 Yim caum yim Achtentachtig -
89 Yim caum cuaj Negenentachtig -
90 Cuaj caum Negentig -
91 Cuaj caum ib tug Eenennegentig -
92 Cuaj caum ob Tweeënnegentig -
93 Cuaj caum peb Drieënnegentig -
94 Cuaj caum plaub Vierennegentig -
95 Cuaj caum tsib Vijfennegentig -
96 Cuaj caum rau Zesennegentig -
97 Cuaj caum xya Negentig zeven -
98 Cuaj caum yim Achtennegentig -
99 Cuaj caum cuaj Negenennegentig -
100 Ib puas Honderd -