Danish xov tooj ntawm 1 mus rau 100

# Writing your language Writing Reading
0 Pes tsawg Nul -
1 Ib 3 -
2 Ob To -
3 Peb Tre -
4 Plaub Fire -
5 Tsib Fem -
6 Rau Seks -
7 Xya Syv -
8 Yim Otte -
9 Cuaj Ni -
10 Kaum Ti -
11 Kaum ib Elleve -
12 Kaum ob Tolv -
13 Kaum peb Tretten -
14 Kaum plaub Fjorten -
15 Kaum tsib Femten -
16 Kaum Seksten -
17 Kaum xya Sytten -
18 Kaum yim Atten -
19 Kaum cuaj Nitten -
20 Nees nkaum Tyve -
21 Nees nkaum ib Tyve én -
22 Nees nkaum ob Tyve to -
23 Nees nkaum peb Tyve tre -
24 Nees nkaum plaub Fireogtyve -
25 Nees nkaum tsib Femogtyve -
26 Nees nkaum rau Tyve seks -
27 Nees nkaum xya Tyve syv -
28 Nees nkaum yim Tyve otte -
29 Nees nkaum cuaj Tyve ni -
30 Peb caug Tredive -
31 Peb caug ib Enogtredive -
32 Peb caug ob Toogtredive -
33 Peb caug peb Treogtredive -
34 Peb caug plaub Fireogtredive -
35 Peb caug tsib Femogtredive -
36 Peb caug rau Seksogtredive -
37 Peb caug xya Syvogtredive -
38 Peb caug yim Otteogtredive -
39 Peb caug cuaj Tredive ni -
40 Plaub caug Fyrre -
41 Plaub caug ib tug Enogfyrre -
42 Plaub caug ob lub Toogfyrre -
43 Plaub caug peb Treogfyrre -
44 Plaub caug plaub Fireogfyrre -
45 Plaub caug tsib Femogfyrre -
46 Plaub caug rau Seksogfyrre -
47 Plaub caug xya Syvogfyrre -
48 Plaub caug yim Otteogfyrre -
49 Plaub caug cuaj Fyrre ni -
50 Tsib caug Halvtreds -
51 Tsib caug ib Fifty ene -
52 Tsib caug ob Fifty to -
53 Tsib caug peb Fifty tre -
54 Tsib caug plaub Fifty fire -
55 Tsib caug tsib Fifty fem -
56 Tsib caug rau Fifty seks -
57 Tsib caug xya Fifty syv -
58 Tsib caug yim Fifty otte -
59 Tsib caug cuaj Fifty ni -
60 Caum Tress -
61 Caum ib tug Enogtres -
62 Caum ob Sixty to -
63 Caum peb Treogtres -
64 Caum plaub Sixty fire -
65 Caum tsib Sixty fem -
66 Caum rau Sixty seks -
67 Caum xya Sixty syv -
68 Caum yim Sixty otte -
69 Caum cuaj Sixty ni -
70 Pawg Xya Caum Halvfjerds -
71 Pawg Xya Caum muaj ib tug Halvfjerds en -
72 Pawg Xya Caum ob Seventy to -
73 Pawg Xya Caum peb Halvfjerds tre -
74 Pawg Xya Caum plaub Seventy fire -
75 Pawg Xya Caum tsib Halvfjerds fem -
76 Pawg Xya Caum rau Halvfjerds seks -
77 Pawg Xya Caum xya Halvfjerds syv -
78 Pawg Xya Caum yim Halvfjerds otte -
79 Pawg Xya Caum cuaj Halvfjerds ni -
80 Yim caum Firs -
81 Yim caum ib tug Firs ene -
82 Yim caum ob Firs to -
83 Yim caum peb Eighty tre -
84 Yim caum plaub Eighty fire -
85 Yim caum tsib Eighty fem -
86 Yim caum rau Firs seks -
87 Yim caum xya Firs syv -
88 Yim caum yim Eighty otte -
89 Yim caum cuaj Firs ni -
90 Cuaj caum Ninety -
91 Cuaj caum ib tug Halvfems én -
92 Cuaj caum ob Halvfems to -
93 Cuaj caum peb Ninety tre -
94 Cuaj caum plaub Halvfems fire -
95 Cuaj caum tsib Ninety fem -
96 Cuaj caum rau Ninety Six -
97 Cuaj caum xya Ninety syv -
98 Cuaj caum yim Halvfems otte -
99 Cuaj caum cuaj Ninety Nine -
100 Ib puas Et hundrede -