Bulgarian xov tooj ntawm 1 mus rau 100

# Writing your language Writing Reading
0 Pes tsawg нула -
1 Ib един -
2 Ob два -
3 Peb три -
4 Plaub четири -
5 Tsib пет -
6 Rau шест -
7 Xya седем -
8 Yim осем -
9 Cuaj девет -
10 Kaum десет -
11 Kaum ib единадесет -
12 Kaum ob дванадесет -
13 Kaum peb тринадесет -
14 Kaum plaub четиринадесет -
15 Kaum tsib петнадесет -
16 Kaum шестнадесет -
17 Kaum xya седемнадесет -
18 Kaum yim осемнадесет -
19 Kaum cuaj деветнадесет -
20 Nees nkaum двадесет -
21 Nees nkaum ib Двадесет и един -
22 Nees nkaum ob Двадесет и две -
23 Nees nkaum peb Двадесет и три -
24 Nees nkaum plaub Двадесет и четири -
25 Nees nkaum tsib Двадесет и пет -
26 Nees nkaum rau Двадесет и шест -
27 Nees nkaum xya Двадесет и седем -
28 Nees nkaum yim Двадесет и осем -
29 Nees nkaum cuaj Двадесет и девет -
30 Peb caug тридесет -
31 Peb caug ib Тридесет и една -
32 Peb caug ob Тридесет и две -
33 Peb caug peb Тридесет и три -
34 Peb caug plaub Тридесет и четири -
35 Peb caug tsib Тридесет и пет -
36 Peb caug rau Тридесет и шест -
37 Peb caug xya Тридесет и седем -
38 Peb caug yim Тридесет и осем -
39 Peb caug cuaj Тридесет и девет -
40 Plaub caug четиридесет -
41 Plaub caug ib tug Forty една -
42 Plaub caug ob lub Forty двама -
43 Plaub caug peb Forty три -
44 Plaub caug plaub Четиридесет и четири -
45 Plaub caug tsib четиридесет и пет -
46 Plaub caug rau Четиридесет и шест -
47 Plaub caug xya четиридесет и седем -
48 Plaub caug yim Четиридесет и осем -
49 Plaub caug cuaj четиридесет и девет -
50 Tsib caug петдесет -
51 Tsib caug ib Петдесет една -
52 Tsib caug ob Петдесет двама -
53 Tsib caug peb петдесет и три -
54 Tsib caug plaub Петдесет и четири -
55 Tsib caug tsib Петдесет и пет -
56 Tsib caug rau Петдесет и шест -
57 Tsib caug xya Петдесет и седем -
58 Tsib caug yim Петдесет и осем -
59 Tsib caug cuaj Петдесет и девет -
60 Caum шейсет -
61 Caum ib tug Шестдесет една -
62 Caum ob Шейсет и две -
63 Caum peb шестдесет и три -
64 Caum plaub Шестдесет и четири -
65 Caum tsib Шестдесет и пет -
66 Caum rau шестдесет и шест -
67 Caum xya Шестдесет и седем -
68 Caum yim Шестдесет и осем -
69 Caum cuaj Шестдесет и девет -
70 Pawg Xya Caum седемдесет -
71 Pawg Xya Caum muaj ib tug Седемдесет една -
72 Pawg Xya Caum ob Седемдесет двама -
73 Pawg Xya Caum peb Седемдесет три -
74 Pawg Xya Caum plaub Седемдесет и четири -
75 Pawg Xya Caum tsib Седемдесет и пет -
76 Pawg Xya Caum rau Седемдесет и шест -
77 Pawg Xya Caum xya Седемдесет и седем -
78 Pawg Xya Caum yim Седемдесет и осем -
79 Pawg Xya Caum cuaj Седемдесет и девет -
80 Yim caum осемдесет -
81 Yim caum ib tug Осемдесет една -
82 Yim caum ob Осемдесет двама -
83 Yim caum peb Осемдесет три -
84 Yim caum plaub Осемдесет и четири -
85 Yim caum tsib Осемдесет и пет -
86 Yim caum rau Осемдесет и шест -
87 Yim caum xya Осемдесет и седем -
88 Yim caum yim Осемдесет и осем -
89 Yim caum cuaj Осемдесет и девет -
90 Cuaj caum деветдесет -
91 Cuaj caum ib tug Деветдесет една -
92 Cuaj caum ob Деветдесет двама -
93 Cuaj caum peb Деветдесет три -
94 Cuaj caum plaub Деветдесет и четири -
95 Cuaj caum tsib Деветдесет и пет -
96 Cuaj caum rau Деветдесет и шест -
97 Cuaj caum xya Деветдесет и седем -
98 Cuaj caum yim Деветдесет и осем -
99 Cuaj caum cuaj Деветдесет и девет -
100 Ib puas сто -