Basque xov tooj ntawm 1 mus rau 100

# Writing your language Writing Reading
0 Pes tsawg Zero -
1 Ib Bat -
2 Ob Bi -
3 Peb Hiru -
4 Plaub Lau -
5 Tsib Bost -
6 Rau Sei -
7 Xya Zazpi -
8 Yim Zortzi -
9 Cuaj bederatzi -
10 Kaum Hamar -
11 Kaum ib Hamaika -
12 Kaum ob Hamabi -
13 Kaum peb Hamahiru -
14 Kaum plaub Hamalau -
15 Kaum tsib Hamabost -
16 Kaum Hamasei -
17 Kaum xya Hamazazpi -
18 Kaum yim Hamazortzi -
19 Kaum cuaj Hemeretzi -
20 Nees nkaum Hogei -
21 Nees nkaum ib Hogei bat -
22 Nees nkaum ob Hogei bi -
23 Nees nkaum peb Hogei hiru -
24 Nees nkaum plaub Hogei lau -
25 Nees nkaum tsib Hogei bost -
26 Nees nkaum rau Hogei sei -
27 Nees nkaum xya Hogei zazpi -
28 Nees nkaum yim Hogei zortzi -
29 Nees nkaum cuaj Hogei bederatzi -
30 Peb caug Hogeita hamar -
31 Peb caug ib Hogeita bat -
32 Peb caug ob Hogeita bi -
33 Peb caug peb Hogeita hiru -
34 Peb caug plaub Hogeita lau -
35 Peb caug tsib Hogeita bost -
36 Peb caug rau Hogeita sei -
37 Peb caug xya Hogeita zazpi -
38 Peb caug yim Hogeita zortzi -
39 Peb caug cuaj Hogeita bederatzi -
40 Plaub caug Berrogei -
41 Plaub caug ib tug Berrogei bat -
42 Plaub caug ob lub Berrogeita bi -
43 Plaub caug peb Berrogeita hiru -
44 Plaub caug plaub Berrogeita lau -
45 Plaub caug tsib Berrogeita bost -
46 Plaub caug rau Berrogeita sei -
47 Plaub caug xya Berrogeita zazpi -
48 Plaub caug yim Berrogeita zortzi -
49 Plaub caug cuaj Berrogeita bederatzi -
50 Tsib caug Berrogeita -
51 Tsib caug ib Berrogeita bat -
52 Tsib caug ob Berrogeita bi -
53 Tsib caug peb Berrogeita hiru -
54 Tsib caug plaub Berrogeita lau -
55 Tsib caug tsib Berrogeita bost -
56 Tsib caug rau Berrogeita sei -
57 Tsib caug xya Berrogeita zazpi -
58 Tsib caug yim Berrogeita zortzi -
59 Tsib caug cuaj Berrogeita bederatzi -
60 Caum Hirurogei -
61 Caum ib tug Hirurogeita bat -
62 Caum ob Hirurogeita bi -
63 Caum peb Hirurogeita hiru -
64 Caum plaub Hirurogeita lau -
65 Caum tsib Hirurogeita bost -
66 Caum rau Hirurogeita sei -
67 Caum xya Hirurogeita zazpi -
68 Caum yim Hirurogeita zortzi -
69 Caum cuaj Hirurogeita bederatzi -
70 Pawg Xya Caum Hirurogeita -
71 Pawg Xya Caum muaj ib tug Hirurogeita hamar bat -
72 Pawg Xya Caum ob Hirurogeita bi -
73 Pawg Xya Caum peb Hirurogeita hiru -
74 Pawg Xya Caum plaub Hirurogeita lau -
75 Pawg Xya Caum tsib Hirurogeita hamabost -
76 Pawg Xya Caum rau Hirurogeita sei -
77 Pawg Xya Caum xya Hirurogeita zazpi -
78 Pawg Xya Caum yim Hirurogeita zortzi -
79 Pawg Xya Caum cuaj Hirurogeita bederatzi -
80 Yim caum Laurogei -
81 Yim caum ib tug Laurogei bat -
82 Yim caum ob Laurogeita bi -
83 Yim caum peb Laurogeita hiru -
84 Yim caum plaub Laurogeita lau -
85 Yim caum tsib Laurogeita bost -
86 Yim caum rau Laurogeita sei -
87 Yim caum xya Laurogeita zazpi -
88 Yim caum yim Laurogeita zortzi -
89 Yim caum cuaj Laurogeita bederatzi -
90 Cuaj caum Laurogeita hamar -
91 Cuaj caum ib tug Laurogeita bat -
92 Cuaj caum ob Laurogeita bi -
93 Cuaj caum peb Laurogeita hiru -
94 Cuaj caum plaub Laurogeita lau -
95 Cuaj caum tsib Laurogeita bost -
96 Cuaj caum rau Laurogeita sei -
97 Cuaj caum xya Laurogeita zazpi -
98 Cuaj caum yim Laurogeita zortzi -
99 Cuaj caum cuaj Laurogeita bederatzi -
100 Ib puas Ehun -