Azerbaijani xov tooj ntawm 1 mus rau 100

# Writing your language Writing Reading
0 Pes tsawg Sıfır -
1 Ib Bir -
2 Ob Iki -
3 Peb Üç -
4 Plaub Dörd -
5 Tsib Beş -
6 Rau Altı -
7 Xya Yeddi -
8 Yim Səkkiz -
9 Cuaj Doqquz -
10 Kaum On -
11 Kaum ib On bir -
12 Kaum ob On iki -
13 Kaum peb On üç -
14 Kaum plaub On dörd -
15 Kaum tsib On beş -
16 Kaum On altı -
17 Kaum xya On yeddi -
18 Kaum yim On səkkiz -
19 Kaum cuaj On doqquz -
20 Nees nkaum Iyirmi -
21 Nees nkaum ib Iyirmi bir -
22 Nees nkaum ob İyirmi iki -
23 Nees nkaum peb Iyirmi üç -
24 Nees nkaum plaub Iyirmi dörd -
25 Nees nkaum tsib Iyirmi beş -
26 Nees nkaum rau Iyirmi altı -
27 Nees nkaum xya Iyirmi yeddi -
28 Nees nkaum yim Iyirmi səkkiz -
29 Nees nkaum cuaj Iyirmi doqquz -
30 Peb caug Otuz -
31 Peb caug ib Otuz bir -
32 Peb caug ob Otuz iki -
33 Peb caug peb Otuz üç -
34 Peb caug plaub Otuz dörd -
35 Peb caug tsib Otuz beş -
36 Peb caug rau Otuz altı -
37 Peb caug xya Otuz yeddi -
38 Peb caug yim Otuz səkkiz -
39 Peb caug cuaj Otuz doqquz -
40 Plaub caug Qırx -
41 Plaub caug ib tug Qırx bir -
42 Plaub caug ob lub Qırx iki -
43 Plaub caug peb Qırx üç -
44 Plaub caug plaub Qırx dörd -
45 Plaub caug tsib Qırx beş -
46 Plaub caug rau Qırx altı -
47 Plaub caug xya Qırx yeddi -
48 Plaub caug yim Qırx səkkiz -
49 Plaub caug cuaj Qırx doqquz -
50 Tsib caug Əlli -
51 Tsib caug ib Əlli bir -
52 Tsib caug ob Əlli iki -
53 Tsib caug peb Əlli üç -
54 Tsib caug plaub Əlli dörd -
55 Tsib caug tsib Əlli beş -
56 Tsib caug rau Əlli altı -
57 Tsib caug xya Əlli yeddi -
58 Tsib caug yim Əlli səkkiz -
59 Tsib caug cuaj Əlli doqquz -
60 Caum Altmış -
61 Caum ib tug Altmış bir -
62 Caum ob Sixty iki -
63 Caum peb Altmış üç -
64 Caum plaub Altmış dörd -
65 Caum tsib Altmış beş -
66 Caum rau Altmış altı -
67 Caum xya Altmış yeddi -
68 Caum yim Altmış səkkiz -
69 Caum cuaj Sixty doqquz -
70 Pawg Xya Caum Yetmiş -
71 Pawg Xya Caum muaj ib tug Yetmiş bir -
72 Pawg Xya Caum ob Yetmiş iki -
73 Pawg Xya Caum peb Yetmiş üç -
74 Pawg Xya Caum plaub Yetmiş dörd -
75 Pawg Xya Caum tsib Yetmiş beş -
76 Pawg Xya Caum rau Yetmiş altı -
77 Pawg Xya Caum xya Yetmiş yeddi -
78 Pawg Xya Caum yim Yetmiş səkkiz -
79 Pawg Xya Caum cuaj Yetmiş doqquz -
80 Yim caum Səksən -
81 Yim caum ib tug Səksən bir -
82 Yim caum ob Səksən iki -
83 Yim caum peb Səksən üç -
84 Yim caum plaub Səksən dörd -
85 Yim caum tsib Səksən beş -
86 Yim caum rau Səksən altı -
87 Yim caum xya Səksən yeddi -
88 Yim caum yim Səksən səkkiz -
89 Yim caum cuaj Səksən doqquz -
90 Cuaj caum Doxsan -
91 Cuaj caum ib tug Doxsan bir -
92 Cuaj caum ob Doxsan iki -
93 Cuaj caum peb Doxsan üç -
94 Cuaj caum plaub Doxsan dörd -
95 Cuaj caum tsib Doxsan beş -
96 Cuaj caum rau Doxsan altı -
97 Cuaj caum xya Doxsan yeddi -
98 Cuaj caum yim Doxsan səkkiz -
99 Cuaj caum cuaj Doxsan doqquz -
100 Ib puas Yüz -