Arabic xov tooj ntawm 1 mus rau 100

# Writing your language Writing Reading
0 Pes tsawg صفر
1 Ib واحد
2 Ob اثنان
3 Peb ثلاثة
4 Plaub أربعة
5 Tsib خمسة
6 Rau ستة
7 Xya سبعة
8 Yim ثمانية
9 Cuaj تسعة
10 Kaum عشرة
11 Kaum ib أحد عشر
12 Kaum ob اثنا عشر
13 Kaum peb ثلاثة عشر
14 Kaum plaub أربعة عشرة
15 Kaum tsib خمسة عشر
16 Kaum ست عشرة
17 Kaum xya سبعة عشر
18 Kaum yim ثمانية عشر
19 Kaum cuaj تسعة عشر
20 Nees nkaum عشرون
21 Nees nkaum ib واحد وعشرون
22 Nees nkaum ob إثنان وعشرون
23 Nees nkaum peb ثلاثة وعشرين
24 Nees nkaum plaub أربع وعشرين
25 Nees nkaum tsib خمسة وعشرين
26 Nees nkaum rau ستة وعشرين
27 Nees nkaum xya سبعة وعشرون
28 Nees nkaum yim ثمانية وعشرين
29 Nees nkaum cuaj تسعة وعشرون
30 Peb caug ثلاثون
31 Peb caug ib ثلاثون واحد
32 Peb caug ob اثنين وثلاثين
33 Peb caug peb ثلاثة وثلاثين
34 Peb caug plaub أربعة وثلاثين
35 Peb caug tsib خمسة وثلاثين
36 Peb caug rau ستة وثلاثين
37 Peb caug xya سبعة وثلاثون
38 Peb caug yim ثمانية وثلاثون
39 Peb caug cuaj ثلاثين تسعة
40 Plaub caug أربعون
41 Plaub caug ib tug أربعون واحد
42 Plaub caug ob lub اثنين وأربعين
43 Plaub caug peb ثلاثة وأربعون
44 Plaub caug plaub أربعة وأربعون
45 Plaub caug tsib خمسة وأربعين
46 Plaub caug rau ستة وأربعين
47 Plaub caug xya سبعة وأربعون
48 Plaub caug yim ثمان وأربعين
49 Plaub caug cuaj تسعة وأربعون
50 Tsib caug خمسون
51 Tsib caug ib واحد وخمسون
52 Tsib caug ob إثنان وخمسون
53 Tsib caug peb ثلاثة وخمسون
54 Tsib caug plaub أربعة وخمسين
55 Tsib caug tsib خمسة وخمسون
56 Tsib caug rau ستة وخمسون
57 Tsib caug xya سبعة وخمسين
58 Tsib caug yim ثمانية وخمسون
59 Tsib caug cuaj تسعة وخمسون
60 Caum ستون
61 Caum ib tug إحدى وستين
62 Caum ob اثنان وستون
63 Caum peb ثلاثة وستون
64 Caum plaub أربعة وستون
65 Caum tsib خمسة وستون
66 Caum rau ستة وستين
67 Caum xya سبعة وستين
68 Caum yim ثمانية وستين
69 Caum cuaj تسعة وستين
70 Pawg Xya Caum سبعون
71 Pawg Xya Caum muaj ib tug سبعين واحد
72 Pawg Xya Caum ob اثنان وسبعون
73 Pawg Xya Caum peb ثلاثة وسبعون
74 Pawg Xya Caum plaub أربعة وسبعين
75 Pawg Xya Caum tsib خمسة وسبعون
76 Pawg Xya Caum rau ستة وسبعين
77 Pawg Xya Caum xya سبعة وسبعون
78 Pawg Xya Caum yim ثمانية وسبعين
79 Pawg Xya Caum cuaj تسعة وسبعون
80 Yim caum ثمانون
81 Yim caum ib tug ثمانون واحد
82 Yim caum ob ثمانين اثنين
83 Yim caum peb وثلاثة وثمانين
84 Yim caum plaub ثمانون أربعة
85 Yim caum tsib خمسة وثمانون
86 Yim caum rau ستة وثمانون
87 Yim caum xya سبعة وثمانون
88 Yim caum yim ثمانية وثمانون
89 Yim caum cuaj وتسعة وثمانون
90 Cuaj caum تسعون
91 Cuaj caum ib tug تسعين واحد
92 Cuaj caum ob تسعين اثنين
93 Cuaj caum peb ثلاثة وتسعون
94 Cuaj caum plaub تسعين أربعة
95 Cuaj caum tsib تسعين خمسة
96 Cuaj caum rau ستة وتسعون
97 Cuaj caum xya تسعون سبعة
98 Cuaj caum yim ثمانية وتسعين
99 Cuaj caum cuaj تسعة وتسعين
100 Ib puas مائة