Albanian xov tooj ntawm 1 mus rau 100

# Writing your language Writing Reading
0 Pes tsawg Zero -
1 Ib Një -
2 Ob Dy -
3 Peb Tre -
4 Plaub Katër -
5 Tsib Pesë -
6 Rau Gjashtë -
7 Xya Shtatë -
8 Yim Tetë -
9 Cuaj Nëntë -
10 Kaum Dhjetë -
11 Kaum ib Njëmbëdhjetë -
12 Kaum ob Dymbëdhjetë -
13 Kaum peb Trembëdhjetë -
14 Kaum plaub Katërmbëdhjetë -
15 Kaum tsib Pesëmbëdhjetë -
16 Kaum Gjashtëmbëdhjetë -
17 Kaum xya Shtatëmbëdhjetë -
18 Kaum yim Tetëmbëdhjetë -
19 Kaum cuaj Nëntëmbëdhjetë -
20 Nees nkaum Njëzet -
21 Nees nkaum ib Njëzet e një -
22 Nees nkaum ob Njëzet e dy -
23 Nees nkaum peb Njëzet e tre -
24 Nees nkaum plaub Njëzet e katër -
25 Nees nkaum tsib Njëzet e pese -
26 Nees nkaum rau Njëzet e gjashtë -
27 Nees nkaum xya Njëzet e shtatë -
28 Nees nkaum yim Njëzet e tetë -
29 Nees nkaum cuaj Njëzet e nëntë -
30 Peb caug Tridhjetë -
31 Peb caug ib Tridhjetë një -
32 Peb caug ob Tridhjetë e dy -
33 Peb caug peb Tridhjetë e tre -
34 Peb caug plaub Tridhjetë e katër -
35 Peb caug tsib Tridhjetë e pesë -
36 Peb caug rau Tridhjetë e gjashtë -
37 Peb caug xya Tridhjetë e shtatë -
38 Peb caug yim Tridhjetë e tetë -
39 Peb caug cuaj Tridhjetë e nëntë -
40 Plaub caug Dyzetë -
41 Plaub caug ib tug Dyzet e një -
42 Plaub caug ob lub Dyzet e dy -
43 Plaub caug peb Dyzet e tre -
44 Plaub caug plaub Dyzet e katër -
45 Plaub caug tsib Dyzet e pesë -
46 Plaub caug rau Dyzet e gjashtë -
47 Plaub caug xya Dyzet e shtatë -
48 Plaub caug yim Dyzet e tetë -
49 Plaub caug cuaj Dyzet e nëntë -
50 Tsib caug Pesëdhjetë -
51 Tsib caug ib Pesëdhjetë e një -
52 Tsib caug ob Pesëdhjetë e dy -
53 Tsib caug peb Pesëdhjetë e tre -
54 Tsib caug plaub Pesëdhjetë e katër -
55 Tsib caug tsib Pesëdhjetë e pesë -
56 Tsib caug rau Pesëdhjetë e gjashtë -
57 Tsib caug xya Pesëdhjetë e shtatë -
58 Tsib caug yim Pesëdhjetë e tetë -
59 Tsib caug cuaj Pesëdhjetë e nëntë -
60 Caum Gjashtëdhjetë -
61 Caum ib tug Gjashtëdhjetë e një -
62 Caum ob Gjashtëdhjetë e dy -
63 Caum peb Gjashtëdhjetë e tre -
64 Caum plaub Gjashtëdhjetë e katër -
65 Caum tsib Gjashtëdhjetë e pesë -
66 Caum rau Gjashtëdhjetë e gjashtë -
67 Caum xya Gjashtëdhjetë e shtatë -
68 Caum yim Gjashtëdhjetë e tetë -
69 Caum cuaj Gjashtëdhjetë e nëntë -
70 Pawg Xya Caum Shtatëdhjetë -
71 Pawg Xya Caum muaj ib tug Shtatëdhjetë e një -
72 Pawg Xya Caum ob Shtatëdhjetë e dy -
73 Pawg Xya Caum peb Shtatëdhjetë e tre -
74 Pawg Xya Caum plaub Shtatëdhjetë e katër -
75 Pawg Xya Caum tsib Shtatëdhjetë e pesë -
76 Pawg Xya Caum rau Shtatëdhjetë e gjashtë -
77 Pawg Xya Caum xya Shtatëdhjetë e shtatë -
78 Pawg Xya Caum yim Shtatëdhjetë e tetë -
79 Pawg Xya Caum cuaj Shtatëdhjetë e nëntë -
80 Yim caum Tetëdhjetë -
81 Yim caum ib tug Tetëdhjetë e një -
82 Yim caum ob Tetëdhjetë e dy -
83 Yim caum peb Tetëdhjetë e tre -
84 Yim caum plaub Tetëdhjetë e katër -
85 Yim caum tsib Tetëdhjetë e pesë -
86 Yim caum rau Tetëdhjetë e gjashtë -
87 Yim caum xya Tetëdhjetë e shtatë -
88 Yim caum yim Tetëdhjetë e tetë -
89 Yim caum cuaj Tetëdhjetë e nëntë -
90 Cuaj caum Nëntëdhjetë -
91 Cuaj caum ib tug Nëntëdhjetë e një -
92 Cuaj caum ob Nëntëdhjetë e dy -
93 Cuaj caum peb Nëntëdhjetë e tre -
94 Cuaj caum plaub Nëntëdhjetë e katër -
95 Cuaj caum tsib Nëntëdhjetë e pesë -
96 Cuaj caum rau Nëntëdhjetë e gjashtë -
97 Cuaj caum xya Nëntëdhjetë e shtatë -
98 Cuaj caum yim Nëntëdhjetë e tetë -
99 Cuaj caum cuaj Nëntëdhjetë e nëntë -
100 Ib puas Njëqindë -