Afrikaans xov tooj ntawm 1 mus rau 100

# Writing your language Writing Reading
0 Pes tsawg Zero -
1 Ib Een -
2 Ob Twee -
3 Peb Drie -
4 Plaub Vier -
5 Tsib Vyf -
6 Rau Ses -
7 Xya Sewe -
8 Yim Agt -
9 Cuaj Nege -
10 Kaum Tien -
11 Kaum ib Elf -
12 Kaum ob Twaalf -
13 Kaum peb Dertien -
14 Kaum plaub Veertien -
15 Kaum tsib Vyftien -
16 Kaum Sestien -
17 Kaum xya Sewentien -
18 Kaum yim Agtien -
19 Kaum cuaj Negentien -
20 Nees nkaum Twintig -
21 Nees nkaum ib Twintig -
22 Nees nkaum ob Twee en twintig -
23 Nees nkaum peb Drie en twintig -
24 Nees nkaum plaub Vier en twintig -
25 Nees nkaum tsib Vyf en twintig -
26 Nees nkaum rau Ses en twintig -
27 Nees nkaum xya Sewe en twintig -
28 Nees nkaum yim Twintig -
29 Nees nkaum cuaj Nege en twintig -
30 Peb caug Dertig -
31 Peb caug ib Dertig een -
32 Peb caug ob Twee en dertig -
33 Peb caug peb Drie en dertig -
34 Peb caug plaub Dertig vier -
35 Peb caug tsib Vyf en dertig -
36 Peb caug rau Ses en dertig -
37 Peb caug xya Sewe en dertig -
38 Peb caug yim Agt en dertig -
39 Peb caug cuaj Dertig nege -
40 Plaub caug Veertig -
41 Plaub caug ib tug Een en veertig -
42 Plaub caug ob lub Veertig twee -
43 Plaub caug peb Veertig drie -
44 Plaub caug plaub Veertig vier -
45 Plaub caug tsib Vyf en veertig -
46 Plaub caug rau Ses en veertig -
47 Plaub caug xya Veertig sewe -
48 Plaub caug yim Agt en veertig -
49 Plaub caug cuaj Veertig nege -
50 Tsib caug Vyftig -
51 Tsib caug ib Vyftig een -
52 Tsib caug ob Twee en vyftig -
53 Tsib caug peb Vyftig drie -
54 Tsib caug plaub Vier en vyftig -
55 Tsib caug tsib Vyf en vyftig -
56 Tsib caug rau Vyftig ses -
57 Tsib caug xya Sewe en vyftig -
58 Tsib caug yim Agt en vyftig -
59 Tsib caug cuaj Vyftig nege -
60 Caum Sestig -
61 Caum ib tug Een en sestig -
62 Caum ob Twee en sestig -
63 Caum peb Sestig drie -
64 Caum plaub Sestig vier -
65 Caum tsib Vyf en sestig -
66 Caum rau Sestig -
67 Caum xya Sestig sewe -
68 Caum yim Sestig agt -
69 Caum cuaj Sestig nege -
70 Pawg Xya Caum Sewentig -
71 Pawg Xya Caum muaj ib tug Sewentig -
72 Pawg Xya Caum ob Twee en sewentig -
73 Pawg Xya Caum peb Sewentig drie -
74 Pawg Xya Caum plaub Vier en sewentig -
75 Pawg Xya Caum tsib Vyf en sewentig -
76 Pawg Xya Caum rau Sewentig ses -
77 Pawg Xya Caum xya Sewe en sewentig -
78 Pawg Xya Caum yim Sewentig agt -
79 Pawg Xya Caum cuaj Sewentig nege -
80 Yim caum Tagtig -
81 Yim caum ib tug Tagtig een -
82 Yim caum ob Twee en tagtig -
83 Yim caum peb Drie en tagtig -
84 Yim caum plaub Vier en tagtig -
85 Yim caum tsib Vyf en tagtig -
86 Yim caum rau Ses en tagtig -
87 Yim caum xya Sewe en tagtig -
88 Yim caum yim Agt en tagtig -
89 Yim caum cuaj Nege en tagtig -
90 Cuaj caum Negentig -
91 Cuaj caum ib tug Negentig een -
92 Cuaj caum ob Negentig twee -
93 Cuaj caum peb Negentig drie -
94 Cuaj caum plaub Negentig vier -
95 Cuaj caum tsib Negentig vyf -
96 Cuaj caum rau Negentig ses -
97 Cuaj caum xya Negentig sewe -
98 Cuaj caum yim Negentig agt -
99 Cuaj caum cuaj Negentig -
100 Ib puas Een honderd -